Lustrum vragen

Alle vragen over de perfecte lustrumtrip

Bij het organiseren van een lustrumreis komt bijzonder veel kijken. Je draagt veel verantwoordelijkheid als lustrumreis commissie voor je dispuut of jaarclub. Er wordt door iedereen lang voor gespaard en de reis moet natuurlijk helemaal pefect en super bijzonder zijn!

Het is dus niet vreemd dat je vragen hebt over de te organiseren reis of event. Veel antwoorden op de meest gestelde vragen vind je per onderwerp hieronder.

Mocht je het gezochte antwoord niet vinden, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag met het beantwoorden van al je vragen!

Reis­voorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Younique Travel BV

Tsja, de kleine lettertjes die er ook bij horen. Ze lijken formeel of streng, maar gelukkig proberen wij ze altijd in het voordeel van jou als klant toe te passen wanneer dat nodig is.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden van dienstverlening zijn van toepas­sing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen Younique Travel BV te Amsterdam, handelende onder de naam Younique Travel BV, hierna te noemen de or­ganisator, enerzijds en de opdracht­gever of derden (zoals bijvoorbeeld de door deze uitgenodigde deelnemers) ander­zijds.
2. Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van hulppersonen of medewerkers van de organisator.
3. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en/of inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Prestatie
De omvang en de aard van de door de organisator te verrich­ten diensten worden uitsluitend bepaald door het door de organisa­tor schriftelijk uitgebrachte en door de opdrachtgever geaccep­teerde aanbod (offerte). Eventuele wijzigin­gen behoeven de uitdrukkelijke schrif­telijke toestemming van de organisator. Kenne­lij­ke fouten en vergissingen in de offerte binden de organisator niet. De organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verant­woordelijkheid van derden uitgege­ven.

Artikel 3. Werkwijze
1. Het eerste, persoonlijke gesprek met YT is steeds vrijblijvend en zonder kosten.
2. In de eerste offerte van YT wordt een globale opgave gedaan van de kosten van een gedetailleerde offerte en de werkwijze van YT. Tenzij anders overeengekomen, zijn aan deze offerte geen kosten verbonden.
3. Indien de opdrachtgever met de offerte akkoord gaat, bevestigt YT, nadat eventuele details en wijzigingen zijn verwerkt, zulks in een opdrachtbevestiging, die de opdrachtgever voor akkoord ondertekent.

Artikel 4. Reglement inzake inspectiereizen
Indien de organisator een inspectiereis aanbeveelt en de opdrachtgever dit niet wenst, kan de organisator niet aansprakelijk worden gesteld, indien de te gebruiken locaties en accommodaties niet voldoen aan het verwachtingspatroon. Een inspectiereis wordt door de organisator zonder opslag (netto inkoopkosten) georganiseerd en gefactureerd. Voor de begeleidende projectmanager van de organisator wordt het gereduceerde bedrag van Euro 250,– per dag of dagdeel berekend. Indien om welke reden dan ook na de inspectie de reis wordt geannuleerd, zal het volledige begeleidingstarief van Euro 450,– alsnog worden berekend.

Artikel 5. Totstandkoming
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de op­drachtgever van het aanbod van de organisator.
2. Het aanbod van de organisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen.
3. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst of zo spoedig mogelijk daarna alle gegevens betref­fende hem­zelf en de andere deelnemer(s), die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten.
4. De opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle ver­plichtingen, die voor hem en voor de deelnemer(s) uit de overeen­komst voortvloei­en.

Artikel 6. Prijs
1. De prijs, gecalculeerd op basis van het bij de offerte overge­legde programmavoorstel, geldt per persoon in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Diensten die nadien worden toegevoegd of gewijzigd, dienen door de organisator schriftelijk bevestigd te worden en worden, zonder tegenbericht van de opdrachtgever, als geaccepteerd beschouwd.
2. De prijs van dranken wordt in de offerte c.q. overeenkomst als stelpost vermeld. Dranken worden op basis van werkelijk gebruik gefactureerd, tenzij tevoren schriftelijk anders overeengekomen.
3. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven tijdens de reis worden alleen na overleg met de opdrachtgever gedaan en zo mogelijk ter plaatse door de organisator voldaan en achteraf alsnog bij de eindfactuur in rekening ge­bracht, verhoogd met een opslag van 5%.
4. De prijs is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belas­tingen, zoals deze de organisator bekend waren bij het uit­brengen van de offerte.
5. Tenzij anders vermeld, is de buitenlandse BTW inbegrepen in de vermelde prijzen. Verschuldigde Nederlandse BTW is niet inbegrepen (zoals over diensten inzake uitnodigingsbeleid, vervoer op Nederlandse bodem en de organisatiekosten).
6. De organi­sator heeft het recht om tot 1 dag voor de aanvang van de reis de prijs te verhogen in verband met wijzi­gin­gen in de ver­voerskos­ten (met inbegrip van brandstof­kos­ten), de verschul­digde heffingen en de toepasselijke wis­sel­koer­sen. Recht op schadevergoeding heeft de op­drachtgever niet.

Artikel 7. Betalingsschema
1. Teneinde de dienstverlening door de uitvoerende dienstverleners, zoals vervoerders en accommodatieverschaffers, veilig te stellen, dient de organisator deze tijdig aan zich te binden en daartegen­over zich aan de door deze gehanteerde beta­lings- en annulerings­voorwaarden te onderwerpen. Derhalve gelden, mits schriftelijk anders afgesproken en bevestigd met de opdrachtgever, de volgende betalings­termijnen:
a. 25% van het in de offerte bepaalde totaalbedrag dient direct bij acceptatie van de offerte voldaan te worden;
b. 85% van het totaalbedrag dient uiter­lijk 15 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
c. 100% van het totaalbedrag dient uiter­lijk 8 weken voor vertrekdatum te zijn voldaan;
2. Betaling dient te geschieden op de in de offerte of factuur aangegeven wijze en valuta.
3. De in lid 2 van het vorige artikel bedoelde facturen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te zijn.
4. Bij niet tijdige betaling kan de organisator de overeen­komst na sommatie ontbinden, in welk geval reeds betaalde gelden niet worden gerestitueerd en bovendien de bepalingen van artikel 9 van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 8. Wijzigingen door de opdrachtgever
1. Wijzigingen in onderdelen van de reis of het programma op verzoek van de op­dracht­gever zullen door de organisator voor zover moge­lijk worden uitgevoerd. Wel zullen even­tu­ele door de uitvoe­rende dienstverleners in rekening gebrachte meerkos­ten met de in de offerte bepaalde organisatiekosten, worden doorbere­kend.
2. Vermindering van het aantal deelnemers aan de reis of het pro­gramma wordt beschouwd als een (deel-) annulering door de opdracht­gever, waarop artikel 9 lid 2 van toepassing is.

Artikel 9. Annuleringen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden bij annulering door de opdrachtgever de volgende bepalingen:
1. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, zijn door deze aan de organisator de volgende, direct opeisbare bedragen verschuldigd:
a. bij annulering tot 12 weken voor vertrek: 35% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 84e dag (inclusief) tot 7 weken voor vertrek: minimaal het in artikel 7 lid 1 sub b bedoelde bedrag;
c. bij annulering vanaf de 50e dag (inclusief) voor vertrek of later: maximaal de gehele reissom, alsmede de reeds gefactureerde bedragen als bedoeld in artikel 6 lid 2.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst m.b.t. één of meer deelnemer(s) annuleert, gelden bovenvermelde percenta­ges vermenig­vuldigd met de reissom per persoon en voorts vermenig­vuldigd met het geannuleerde aantal deelnemers. Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal deelnemers daalt onder het in de offerte aangegeven minimum aantal deelnemers, heeft de organisator het recht de reissom voor de overblijven­de deelne­mers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de organisator bereikt.
3. Bij het vroegtijdig printen, dus voor de officiële deadline van vliegtickets, welke in schriftelijk overleg en bevestiging gebeurt met de opdrachtgever, zullen bij (deel)annulering altijd 100% van de ticketkosten in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Tenzij het hier bovenstaande lid 3 van toepassing is. Van toepassing zijnde luchthavenbelastingen die inclusief de reissom zijn zullen indien gerestitueerd door de vliegmaatschappij aan de organisator, wel aan de opdrachtgever worden gerestitueerd door de organisator. Na aftrek van deze ticket annuleringskosten is op de rest van de reissom van de te annuleren overeenkomst Artikel 9 lid 1 sub a, b en c van toepassing. Ook indien (een gedeelte van) deze kosten nog niet door de opdrachtgever zijn (aan)betaald, zijn deze kosten verschuldigd aan de organisator en direct opeisbaar. Tenzij het hier bovenstaande lid 3 van toepassing is.

Artikel 10. Verzekeringen
De organisator is bereid om te bemiddelen bij het tot stand komen van de nodige reisverzekeringen en een annuleringsver­zeke­ring. De opdrachtgever heeft de verantwoordelijkheid om voor een reisverzekering te zorgen of te controleren, dat de deelnemers een reisverzekering bezitten, welke de organisator verplicht stelt aan al haar reizigers en deelnemers aan elk reis arrangement.

Artikel 11. Documenten/visa/inentingen
1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door of vanwege de organisator algemene informatie betreffende pas­poorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de opdrachtgever worden verstrekt.
2. De opdrachtgever dient er voor te zorgen, dat de deelnemers bij vertrek en gedurende de reis in het bezit zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort, visa, inentingsbewijzen, reisverzekering polissen etc.
3. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een van de hiervoor bedoelde documenten, komt zulks geheel voor zijn rekening en voor die van de opdrachtgever.
4. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal de opdrachtgever zelf bij de betrok­ken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en tevens tijdig voor ver­trek nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.

Artikel 12. Voorlichting vooraf en eindverantwoordelijkheid
1. De voorlichting over de reis of het evenement aan de deelnemers wordt verzorgd door de opdrachtgever, doch slechts na voorafgaand overleg met de organisator. De organisator neemt desgewenst op zich tijdig voor schrif­telijke informatie over het reisschema en de accommodatie­adressen te zorgen; deze zal door de opdrachtgever verder ver­spreid worden.
2. De leiding van de reis of het evenement berust uit­slui­tend bij de verte­genwoordiger van de organisator.

Artikel 13. Niet doorgaan/wijzigingen wegens gewichtige omstandigheden aan de zijde van de organisator
1. Indien de reis niet door kan gaan wegens gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, is de organi­sator verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len. Door deze kennisgeving geldt de over­eenkomst als ontbon­den.
2. Indien de reis gewijzigd dient te worden wegens gewichtige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, is de organisator­ verplicht de opdrachtgever hiervan onver­wijld in kennis te stel­len onder gelijktijdige opgave van de eventuele meerkosten. De opdrachtgever heeft, indien van hem in redelijkheid niet verlangd kan worden de reis te laten door­gaan, alsdan het recht om deze overeen­komst te ontbinden. Dit recht vervalt 48 uur nadat de kennisgeving door de organisator is verstuurd.
3. Indien deze overeenkomst overeenkomstig het bovenstaande ontbonden wordt, is de organisator verplicht alle reeds door de opdrachtgever betaalde gelden, minus de reeds betaalde gelden aan leveranciers of derde partijen, aan de opdrachtgever te restitueren. Tot meer dan dat is de organisator jegens de opdrachtgever echter niet gehou­den.
4. Indien de reis niet door kan gaan of niet door kan gaan als is overeengekomen wegens  gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, in specifieke calamiteiten als bijvoorbeeld (dreigende) oorlogsituaties, (dreigende) natuurrampen, (dreigende) terroristische aanslagen, is de organisator niet aansprakelijk of verantwoordelijk te houden voor eventueel gemoeide annuleringskosten of omboekkosten. Deze zijn te allen tijde voor de kosten van de opdrachtgever. De organisator zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich echter inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken.
5. Indien de reis niet door kan gaan of niet door kan gaan als is overeengekomen wegens gewich­tige omstandig­heden, waaromtrent de organisator geen verwijt te maken valt, in specifieke het faillisement van een luchtvaartmaatschappij, valt de mogelijk financiele schade niet onder de verantwoordelijkheid van de organisator. De organisator echter zal meteen na de overeenkomst met de opdrachtgever, de opdrachtgever de mogelijkheden tot afsluiten van annuleringsverzekeringen en-of reisverzekeringen aanbieden. En zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken.
6. De organisator is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk te houden voor de inhoudelijke of financiele gevolgen van een door derde partij of gebruikte airline doorgevoerde (tijds)wijzigingen. De organisator zal in alle redelijkheid binnen de tot haar reikende mogelijkheden zich echter inzetten om mogelijke (financiele) schade te beperken en om de reis zo goed mogelijk te laten aanpassen nav de (tijds)wijziging.

Artikel 14. Aansprakelijkheid van de organisator

1. Indien de reis of het evenement niet overeenkomstig het draai­boek/offerte en overige gemaakte afspraken wordt uitgevoerd, is de organi­sator je­gens de opdrachtgever voor de daardoor opgekomen schade verant­woorde­lijk, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikmaakt, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de opdrachtgever of de deelnemer; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te reke­nen is aan een derde, die niet bij de levering van de in de reis of het evenement begrepen diensten is be­trokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis, die de organisator­ of degene van wiens hulp hij bij de uitvoe­ring van de over­een­komst gebruikmaakt, met inachtne­ming van alle mogelij­ke zorgvul­dig­heid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortko­ming in de uitvoering van de overeenkomst hem niet kan worden toegerekend tengevolge van overmacht als bedoeld in artikel 15.

2.Younique Travel BV kan zich beroepen op ‘kennelijke fouten en kennelijke vergissingen’. In dat geval is er sprake van een situatie waarbij het aannemelijk is of gemaakt kan worden dat de reiziger inziet of in kan zien dat er een fout is gemaakt (bv verschrijving, over het hoofd zien van aanpassing van een reisonderdeel in een volgende offerteversie, verkeerd bedrag in offerte of factuur). In dat geval mag de reiziger de reisorganisatie niet aan zijn foute opgave houden. De strekking van deze algemene regel is dat men niet hoort te profiteren van elkaars fouten.

Artikel 15. Overmacht
In afwijking van artikel 6:75 BW worden onder overmacht verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhanke­lijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevol­gen ondanks alle voorzorgs­maatrege­len niet konden worden vermeden.

Artikel 16. Uitsluitingen en beperkingen aansprakelijkheid organisator op grond van overeenkomst of wet (onrechtmatige daad)
1. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de opdrachtgever of de deelnemer is verzekerd alsmede aansprakelijkheid voor schade die de deelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt uitgesloten.
2. YT is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van haar personeel of derden, waarbij wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij deze schriftelijk door  YT worden bevestigd.
3. Indien de opdrachtgever of deelnemer(s) de aanwijzingen van YT, of van door haar bij de uitvoering van het arrangement ingeschakelde derden, niet opvolgt, is  YT niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
4. De aansprakelijkheid van  YT is te allen tijde beperkt tot het bedrag van haar aansprakelijkheidsverzekering.
5. Ieder aansprakelijkheid van YT, van welke aard en uit welke hoofde dan ook, vervalt indien de opdrachtgever niet binnen 7 dagen na het einde van het arrangement  YT schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.
6. YT aanvaardt geen aanspra­kelijkheid voor schade, waarvoor de gebruikelijke ziektekos­ten-, ongevallen-, reis- en/of annule­rings­kostenverzeke­ringen dekking plegen te geven.

Artikel 17. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van YT en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn onder andere werkstaking, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen en wanprestatie van derden van wiens diensten YT gebruik maakt.
2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft YT het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen YT en de opdrachtgever een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

Artikel 18. Vrijwaring door de opdrachtgever
De opdrachtgever vrijwaart YT als organisator tegen vorderin­gen van deelnemers of andere derden, die door of namens de opdrachtgever bij de reis betrokken zijn.

Artikel 19. Verplichtingen van de deelnemer
1. De deelnemer(s) is (zijn) verplicht tot naleving van alle aanwij­zin­gen van de organisator­ ter bevordering van een goede uitvoe­ring van de reis en is (zijn) aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn (hun) ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. De opdrachtgever is hoofdelijk medeaansprakelijk.
2. De deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleve­ren, dat een goede uitvoering van een reis daar­door in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de organisa­tor van (voortzetting van) de reis worden uitgeslo­ten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeen­komst wordt nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 20. Klachtenprocedure, evaluatie, verval vorderingsrecht
1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de over­een­komst als bedoeld in artikel 14, lid 1, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de betrokken dienst­verlener, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortko­ming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, moet deze onver­wijld worden gemeld bij de vertegenwoordiger van de organisator.
Is deze niet aanwezig of bereikbaar, dan dient de deelnemer onver­wijld contact op te nemen met de organisator.
2. Als een klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet hiervan uiterlijk binnen 48 uur na terugkeer melding worden gemaakt bij de organisator.

Artikel 21. Rente en incassokosten
Indien de opdrachtgever niet tijdig aan een geldelijke verplich­ting jegens de organisator voldoet, is over het nog verschul­digde bedrag een rente verschuldigd van 4% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot vergoe­ding van buitengerech­telijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevor­derde, met een minimum van € 200,–.

Artikel 22. Ontbinding bij insolventie
De overeenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, indien en zodra de opdrachtgever surseance van betaling aan­vraagt, failliet wordt verklaard, na deugdelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft om vervallen termijnen te voldoen of nalatig blijft de bij de totstandkoming van de overeenkomst door de organisator verlangde zekerheid voor de nakoming tijdig of in voldoende mate te stellen. Alsdan zijn de bepalin­gen van artikel 9 van toepassing.

Artikel 23. Nederlands recht en Nederlandse rechter
1. Op alle verbintenissen tussen de organisator enerzijds en de opdrachtgever en/of de (reis)deelnemers anderzijds is met uit­slui­ting van ieder ander rechtsstelsel en van de verwijzings­regels van het Nederlands internationaal privaatrecht het Neder­lands recht van toepassing.
2. De beslissing van alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst, is met uitsluiting van iedere andere rechter opgedra­gen aan een bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 24. Wijziging van de voorwaarden
YT is bevoegd ten alle tijden wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens opdrachtgeving in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 25. Algemene voorwaarden van derden

In voorkomende gevallen zijn, naast de algemene voorwaarden van YT, tevens de voorwaarden van onze toeleveranciers van toepassing. Indien de voorwaarden van onze toeleveranciers afwijken van de algemene voorwaarden van YT, wordt hiervan vooraf schriftelijk melding gemaakt.

Betaling ter plekke

 1. Moet je bij de grensovergang in dollars of de lokale munteenheid betalen?
  Het is verstandig om altijd zowel dollars als lokaal geld op zak te hebben. Per grensovergang wisselt de voorkeur voor munteenheid waarmee betaald kan worden.
 2. Hoeveel geld moeten we meenemen en welke eenheid?
  Ongeveer zes weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. Hierin vind je informatie betreffende geldzaken op je bestemming(en).
 3. Waar kunnen we pinnen?
  Ongeveer zes weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. Hierin vind je informatie betreffende geldzaken op je bestemming(en). Het is altijd verstandig om bij aankomst op locatie met de chauffeur of reisbegeleider te overleggen waar en wanneer je het beste kunt pinnen. Op sommige locaties kun je nml niet pinnen. Voor meer informatie klik hier.
 4. Met welke passen kan ik betalen?
  Ongeveer zes weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. Hierin vind je informatie betreffende geldzaken op je bestemming(en). Voor meer informatie klik hier. Check ook zeker bij je eigen bank of jouw pas al geactiveerd is voor pinnen en betalen in het buitenland. Sinds maart 2013 zijn sommige banken overgestapt op het automatisch uitzetten van deze mogelijkheid en kun je deze alleen aanzetten wanneer je je in Nederland bevindt.
 5. Wat is het maximum bedrag dat ik per dag kan pinnen?
  Dit hangt af van het land en van je eigen bank. We adviseren sowieso nooit teveel cash op zak mee te nemen (circa de waarde van 30,- USD per persoon per dag).
 6. Welke valuta’s kan ik pinnen?
  Je kunt altijd de lokale valuta’s pinnen en bij sommige banken ook dollars.
 7. Moeten we een creditcard meenemen?
  Het is altijd verstandig om een creditcard mee te nemen voor noodgevallen. We raden aan om twee creditcards per groep mee te nemen, zodat je nooit met lege handen komt te staan. Visa is overal ter wereld geaccepteerd. Mastercard meestal ook maar in iets mindere mate.

Extra zakgeld

 1. Hoeveel kost een biertje, cocktail? En andere verwachte kosten zoals lunch etc?
  Ongeveer zes weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. Hierin vind je informatie betreffende geldzaken op je bestemming(en). Vanzelfsprekend verschillende de prijzen per land, maar ook per gebied in het land.

Betaling aan Younique Travel

 1. Zijn de toeristenbelastingen inclusief of exclusief in de reissom?
  De toeristenbelastingen zijn altijd inclusief de reissom tenzij anders vermeld. Separaat te betalen vertrekbelastingen die op sommige vliegvelden moet worden betaald zijn altijd exclusief.
 2. Welke entreegelden zijn inclusief en welke exclusief?
  Niet alle entreegelden kunnen vooraf betaald worden en dus moeten sommigen ter plaatse door de groep zelf betaald worden. In de reisbescheiden en de definitieve reisofferte staat vermeld welke entreegelden wel en welke niet inclusief zijn tijdens jouw lustrumreis.
 3. Wanneer moeten we alles betaald hebben? Wat zijn de betalingstermijnen?
  Er zijn twee manieren van boeken met verschillende betalingsvoorwaarden, mits er 10 personen of meer aan de reis deel nemen. Indien er minder dan 10 personen aan de reis deelnemen dan is optie 1 van toepassing.

Optie 1:
De reis boeken en de vliegtickets direct laten printen. De aanbetaling bedraagt in dit geval het gehele vliegticket inclusief de belastingen en toeslagen en de aanbetaling voor het programma. In praktijk komt het dan neer op een aanbetaling van circa. € 1.250,- per persoon op een reissom van € 2.000,- per persoon. De belastingen en toeslagen zijn in dit geval niet meer aan verandering onderhevig. De annuleringskosten zijn in dit geval vaak wel 100%. De restantbetaling volgt twee maanden voor vertrek.

Optie 2:
De reis boeken en de vliegtickets later of uiterlijk twee maanden voor vertrek printen. De aanbetaling bedraagt in dit geval 25% van de totale reissom van Younique Travel. De belastingen en toeslagen zijn aan verandering onderhevig tot aan het moment dat we de tickets printen voor jullie lustrumreis. Er is dus een evt risico tot een naheffing. Je kunt je jaarclub of dispuut hier tegen indekken door vroegtijdig de tickets te laten printen. Om tickets te kunnen printen moeten ze wel 100% betaald zijn en de definitieve namen bekend zijn. Na printen een ticket annuleren, rekenen de meeste airlines 100% kosten voor.

Indien de vliegtickets in een groepsboeking worden geboekt, dan hoeven de namen pas circa tien weken voor vertrek te worden doorgegeven. Bij sommige luchtvaartmaatschappijen kan circa 20% van het aantal deelnemers de vliegtickets kosteloos annuleren tot enkele weken of maanden voor vertrek. De restantbetaling volgt twee maanden voor vertrek.

 1. Is ons eten inclusief of exclusief?
  Een deel van het eten is inclusief. Dit wordt aangegeven in het schematisch reisoverzicht in de offerte.
 2. Zijn de prijzen van de optionele excursies bij de reissom inbegrepen?
  De prijzen van optionele excursies zijn exclusief, tenzij anders afgesproken. In de offerte is altijd terug te vinden welke excursies inclusief zijn gerekend.
 3. Kunnen we op een later moment nog een extra persoon bijboeken?
  In geval van beschikbaarheid kan er nog worden bijgeboekt. Let erop dat de kans groot is dat de kosten dan wel omhoog gaan in verband met hogere vluchtprijzen en dat er misschien geen beschikbaarheid meer is in accommodaties en vluchten. Soms kunnen we meerdere tickets optioneel inboeken, waar we later kosteloos voor een deel vanaf kunnen. Zodoende kan het verstandig zijn in die gevallen aan de ruime kant te gaan zitten met de inschatting van het aantal personen. Onze reisexperts van Younique Travel zullen je hierover specifiek informeren wanneer dit het geval is.
 4. Zijn mijn aanbetalingen in veilige handen?
  Hartstikke veilig! Younique Travel is een betrouwbare en professionele reisorganisatie die is aangesloten bij alle denkbare branchverenigingen, kwaliteitslabels, garantiefondsen en aansprakelijkheidsverzekeringen!

Transport

 1. Zit er een cd-speler in onze bus en speelt deze ook gebrande cd’s af? En hoe zit het met MP3’s?
  Vooraf weten wij niet in welke bus je precies rijdt. Over het algemeen heeft elke bus wel een cd-speler, maar het is afhankelijk van de chauffeur of je hier eigen cd’s in mag doen. De chauffeur is altijd de baas over de radio. Het gebruik van de radio/ cd -peler gaat dus altijd in overleg met de chauffeur. In praktijk is dit eigenlijk altijd mogelijk. Tegenwoordig beschikken veel busjes ook over Ipod- of MP3-aansluitingen, waardoor je de zelf samengestelde vakantiemuziek kunt beluisteren. Afhankelijk natuurlijk van het land waar je lustrumreis plaatsvindt.
 2. Kunnen we bij elkaar zitten in het vliegtuig?
  Indien mogelijk, doet de luchtvaartmaatschappij altijd zijn best de groep bij elkaar te plaatsen. Younique Travel kan hierover echter geen garanties afgeven.
 3. Reizen we in een grote groep of alleen met onze eigen groep?
  De transfers en overig vervoer ter plekke voor je lustrumreis zijn vrijwel altijd met een privéboot en/of privébusjes. Indien er gebruik wordt gemaakt van openbaar, staat dit vermeld in de offerte.
 4. Staat er bij aankomst op het vliegveld iemand op ons te wachten?
  Ja. Bij aankomst staat er een vertegenwoordiger van Younique Travel klaar met een naambordje met jullie groepsnaam erop en het logo van Younique Travel.
 5. Hoe lang duurt onze overstap?
  Iedere vlucht heeft een andere overstaptijd. Bij overstaptijden van minder dan twee uur, is er altijd haast geboden. Vraag aan de douane of je voor mag, zodat je geen tijd verliest met onnodig lang in de rij staan wachten. Sommige overstappen duren langer en bieden de mogelijkheid om de luchthaven zelfs te verlaten en toeristische tripjes te ondernemen. De kans bestaat dat er, zodra je de luchthaven verlaat, luchthaven vertrekbelasting betaald moet worden. Houd er rekening mee dat je voor een intercontinentale vlucht minimaal twee uur van tevoren op het vliegveld aanwezig moet zijn.
 6. Is het vervoer voor ‘s avonds en ‘s nachts geregeld of moeten we dan een taxi nemen?
  Tenzij anders vermeld, is er ‘s avonds en ‘s nachts geen vervoer inbegrepen voor het stappen. Taxi’s zijn ter plaatse vaak bijzonder goedkoop. Zorg wel dat je altijd met een officiële taxi gaat en bij voorkeur niet alleen. Ga ‘s nachts in ieder geval niet alleen over straat zwerven. Want, hoe veilig een land ook is, als toerist val je altijd op.
 7. Zit er airco in de bus?
  Bijna alle voertuigen zijn voorzien van airconditioning. Afhankelijk van het land kan het voorkomen dat er echter geen airo aanwezig is.
 8. Stoppen we onderweg voldoende met de bus om even te pauzeren?
  Tijdens transfers met een privévoertuig, is het altijd mogelijk regelmatig te stoppen om de benen te strekken, iets te drinke, die ene mooie foto te maken, etc. Bij transfers met het openbaarvervoer (die maar weinig voorkomen) is het een kwestie van aanpassen.
 9. Reizen we met een vaste bus / chauffeur?
  Meestal doet de chauffeur een deel van de reis, maar dat is afhankelijk van de bestemming. Als je een landencombinatie boekt dan wissel je op de grens van bus en chauffeur. Younique Travel probeert altijd zoveel als mogelijk is, tijdens een lustrumreis één zelfde bus en chauffeur in te zetten.

Annuleren

 1. Tot wanneer kan ik een annuleringsverzekering afsluiten?
  Een annuleringsverzekering moet je officieel binnen zeven dagen na het boeken van de reis afsluiten. Deze kan via Younique Travel worden afgesloten tegen touroperator inkoop tarieven. Klik hier voor meer informatie.
 2. Wat kost een annuleringsverzekering?
  De kosten van de annuleringsverzekering zijn afhankelijk van de reissom. De annuleringsverzekering is wettelijk 6% of 6,5% van de reissom per persoon (exclusief 21% assurantiebelasting en € 3,50 poliskosten).
 3. Kan ik bij Younique Travel een verzekering afsluiten?
  Wij werken met de Europeesche Verzekeringen samen. Al 5 jaar op rij verkozen tot de beste Reisverzekeraar in Nederland. Via ons kun je bij hen zowel een reis- als annuleringsverzekering afsluiten. Klik hier voor meer informatie.

Excursies

 1. Wat gebeurt er als een excursie niet door kan gaan in verband met het weer?
  Helaas staan wij niet in voor weersomstandigheden. Er zal ter plaatse altijd worden geprobeerd de excursie te verzetten of een alternatief te bedenken. De meeste activiteiten zijn gelukkig niet erg weersafhankelijk. Denk aan raften: je wordt toch wel nat, of het nou regent of niet.
 2. Kunnen we ook iets voor het goede doel doen op de bestemming?
  Dit is afhankelijk van de locatie en altijd op aanvraag.
 3. Welke excursies hebben we geboekt?
  Dit staat vermeld in het de offerte. Ongeveer 6 weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. Ook hierin staat precies vernoemd welke excursies via ons zijn geboekt en welke inclusief zijn.
 4. Worden we opgehaald voor de excursies en waar?
  Je wordt voor de excursies bij je accommodatie opgehaald tenzij anders vermeld. Indien je ook een gids hebt, ontmoet je deze in de lobby, waar hij te herkennen is aan een naambordje met je jaarclub naam en het logo van Younique Travel.
 5. Hoe laat moeten we klaar staan voor onze transfer/excursie?
  Ongeveer 6 weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. In de reisbescheiden staat het definitieve reisschema. Per dag staat er een tijd en plaats waar je wordt verwacht. Veelal worden die ook nog genoemd op evt vouchers van Younique Travel die bij de reisbescheiden inzitten.
 6. Spreekt onze chauffeur Engels?
  De meeste chauffeurs spreken geen Engels, maar met handen en voeten kom je een heel eind. Daarnaast kent de chauffeur de route van je lustrumreis en hoeft er vrijwel niks gecommuniceerd te worden. Daarvoor gaat veelal een lokale reisbegeleider van Younique Travel mee.

Reisbescheiden

 1. Wanneer ontvangen we de tickets?
  Luchtvaartmaatschappijen werken tegenwoordig met e-tickets. Je e-ticketnummer staat in de computer van de luchtvaartmaatschappij en is gelinkt aan je naam. Wanneer je je paspoort afgeeft bij de incheckbalie, weten de medewerkers meestal al genoeg voor jou en de rest van de groep. Voor de zekerheid wordt je e-ticketnummer ook nog in de reisbescheiden gezet, die je ongeveer 6 weken voor vertrek per e-mail ontvangt.
 2. Hoe zit het met de geldigheid van je paspoort? Hoe lang moet deze nog geldig zijn om te kunnen reizen?
  Over het algemeen genomen moet bij reizen naar bestemmingen buiten Europa je paspoort bij terugkomst in eigen land, dus ná de lustrumreis, nog minimaal zes maanden geldig zijn.
 3. Wanneer ontvangen we de reisbescheiden?
  Ongeveer 6 weken voor vertrek ontvang je de reisbescheiden van Younique Travel voor je lustrumreis. In de reisbescheiden vind je de volgende informatie:

  1) Dag-tot-dag-programma
  2) Vluchtschema
  3) E-tickets
  4) Adresgegevens accommodaties voor de thuisblijvers
  5) Noodnummers van Younique Travel collega´s ter plekke
  6) Praktische reisinformatie over het land
  7) Paklijst
  8) Pickupbordje die de gids / chauffeur bij aankomst ook zal gebruiken

 1. Kunnen we online inchecken?
  Het is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij of je online kunt inchecken. Indien je online kunt inchecken, geldt dat je dit kunt doen tussen 30 tot 24 uur voor vertrek. Voor groepen met meer dan 10 reizigers is het veelal niet mogelijk vooraf online in te checken, maar ben je wel vaak ge-preseat. Oftewel, heb je als groep stoelen bij elkaar aangewezen gekregen.
 2. oet er een visum voor de reis worden geregeld of kan dit ook ter plekke?
  Voor de meeste bestemmingen geldt dat je geen visum nodig hebt. Wel moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort dat na vertrek uit Nederland nog tenminste zes maanden geldig is. Op sommige bestemmingen kun je (soms tegen betaling) een visum ‘upon arrival’ ontvangen. Ook zijn er bestemmingen waarvoor je tijdig vooraf in Nederland je visum moet aanvragen! Voor meer informatie kijk je hier.

  Een visum regelen is altijd je eigen verantwoordelijkheid. net als een geldig paspoort! Bij vragen specifiek over jouw lustrumreis bestemming, kun je onze reisspecialisten altijd voor advies bellen!

 3. Welk nummer moeten we bellen in geval van nood?
  Als de reisbegeleider het probleem niet voor/met je kan oplossen, bel dan altijd eerst naar onze collega’s ter plaatse, waarvan je door Younique Travel de noodnummers in de reisbescheiden hebt ontvangen. Zij kunnen, omdat zij op bestemming aanwezig zijn, vaak meer en sneller zaken regelen. Indien je er met de reisagent ter plaatse niet uitkomt, kun je gedurende kantooruren het nummer van Club Travel Lustrum bellen en buiten kantooruren het noodnummer.
 4. Krijgen we ook vouchers, zo ja waar?
  Afhankelijk van de bestemming krijg je vouchers voor de accommodaties, transport en excursies in de reisbescheiden toegestuurd. Dit verschilt per bestemming. Indien er gebruik wordt gemaakt van vouchers, worden deze ter plaatse ook nog eens overhandigd.

Vliegtickets

 1. Is het mogelijk mijn vliegticket te wijzigen? (Bijvoorbeeld eerder/ later/ andere bestemming/ andere naam)
  De voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij zijn altijd leidend. De voorwaarden zijn bij ons op te vragen, omdat ze erg afhankelijk zijn van het moment, de airline en de boekingsstatus van het ticket.
 2. Kan ik mijn ticket een tijdje in optie houden?
  Een vliegticket kan soms tijdelijk in optie staan. De duur van de optie is afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de resterende tijd tot het vertrek en het seizoen. Gemiddeld is een optie drie dagen. Bij groepen van meer dan 10 personen is er veelal een wat langere optie termijn mogelijk. Indien er personen afwijken van de groep, dien je dit voor de boeking aan te geven.
 3. Kan ik een ticket boeken dat afwijkt van de rest van de groep?
  Een afwijkend ticket is mogelijk. Het tarief van het afwijkende ticket is uiteraard wel aangepast op de afwijking.

Accommodaties

 1. Hoe is de kamerindeling?
  Wij delen de kamers zelf niet in, dit laten we aan jullie over. We maken meestal gebruik van 2-of 3-persoonskamers, afhankelijk van de groepsgrootte, het budget van je jaarclub, de bestemming en de accommodatie.
 2. Is er bedlinnen en een handdoek in de accommodaties aanwezig?
  De accommodaties zijn vaak voorzien van bedlinnen en handdoeken. Alleen als er een kampeer element in de reis is opgenomen, kan het voorkomen dat je zelf een slaapzak/handdoek moet meenemen. Dit melden wij uiteraard vooraf in de reisbescheiden die je ongeveer 6 weken voor vertrek per mail ontvangt. Het is wel altijd verstandig om zelf een badlaken mee te nemen voor het zwemmen en het relaxen op het strand.

Reisbagage

 1. Moeten we een rugzak of een koffer meenemen?
  Een rugzak of grote sporttas op wieletjes is altijd handiger dan een harde koffer, maar geen must. Zorg wel altijd dat je naast je koffer of backpack, ook nog een losse kleinere dag rugzak meeneemt voor excursies en dag tripjes.
 2. Moet ik nog extra spullen meenemen voor mijn kampeer trip zoals een slaapzak etc.?
  Ongeveer zes weken voor vertrek ontvang je een informatiepakket met daarin een paklijst. Dit is een advieslijst voor je bagage.
 3. Hoeveel tassen/koffers mogen we per persoon meenemen?
  Eén tas per persoon van maximaal 20 á 25 kg (afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij) en een stuk handbagage dat voldoet aan de maten die de airline stelt. Raadpleeg daarvoor de website van de airline.
 4. Moeten we een klamboe meenemen?
  Nee. Indien er een klamboe gebruikt dient te worden, is deze al op locatie aanwezig.
 5. Moeten we al onze bagage meenemen als we op een campingtrip gaan of alleen en tas voor de trip?
  Op je campingtrip heb je alleen een rugtas met spullen nodig die je tijdens de kampeer trip gebruikt. Je koffer wordt door de chauffeur naar de volgende accommodatie gebracht of blijft achter in het hotel waar je vooraf verblijft.

Inentingen

 1. Moeten we malariapillen meenemen?
  Wij adviseren je om contact op te nemen met je huisarts of de plaatselijke GGD; deze instanties kunnen je de meest recente informatie geven over gezondheidvoorzorgsmaatregelen en veilig op reis.
 2. Welke inentingen heb ik nodig?
  Wij adviseren je om contact op te nemen met je huisarts of de plaatselijke GGD; deze instanties kunnen je de meest recente informatie geven over gezondheidvoorzorgsmaatregelen en veilig op reis. Voor een indicatie verwijzen we je naar de website van Gezond Op Reis
 3. Wanneer moet ik me laten inenten?
  Wij adviseren je om contact op te nemen met je huisarts of de plaatselijke GGD; deze instanties kunnen je de meest recente informatie geven over gezondheidvoorzorgsmaatregelen en veilig op reis.

  De meeste reizigers hebben meer dan één inenting nodig en de meeste inentingen hebben tijd nodig om in te werken. Soms is een herhalingsprik nodig. Het is daarom voor iedereen die op reis gaat van groot belang tijdig een afspraak bij de GGD te maken. Vuistregel daarbij is: haal inentingen minimaal zes weken voor vertrek (voor korte reizen drie tot vier weken voor vertrek). Ga je langer dan drie maanden op reis, neem dan bij voorkeur zes maanden van tevoren contact op met de desbetreffende organisaties.

Overig

 1. Hoe is het weer op locatie momenteel?
  Het weer op locatie kun je checken op weeronline of weathernews
 2. Kunnen we onze mobiele telefoon op de bestemming gebruiken?
  Het is afhankelijk van je toestel, provider en het land waar je naartoe gaat of je daar mobiel kunt bellen. Neem hiervoor contact op met je provider.
 3. Ik heb na het boeken van de reis een nieuw paspoort gekregen. Moet ik nu het nieuwe nummer doorgeven?
  Ja. We hebben de gegevens nodig voor onze leveranciers en voor noodsituaties.
 4. Hoe zit het met stroom?
  Zorg dat je een universele verloopstekker/ wereldstekker meeneemt. Dan weet je zeker dat je apparatuur altijd bruikbaar is in het buitenland. Check altijd eerst je adapter voordat je een apparaat aansluit in verband met voltageverschil. In de reisbescheiden die je ca zes weken voor vertrek ontvangt van Younique Travel, staat ook specifieke informatie hierover vermeld voor het land van jouw lustrumreis.